Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Zasady dofinansowania - wizyty studyjne 2013

Zasady dofinansowania - wizyty studyjne 2013

Jeśli Państwa wniosek zostanie zaakceptowany, dofinansowanie będzie przeznaczone na pokrycie kosztów podróży i utrzymania. Osoby ze specjalnymi potrzebami mogą ubiegać się o zwiększenie dofinansowania, jak wskazano poniżej w części "Specjalne potrzeby wnioskodawcy".

Koszty podróży

Koszty podróży (w tym wizy) kalkuluje się w oparciu o rzeczywiste poniesione koszty. Środki finansowe pokrywają zwykle 100% wszystkich kosztów podróży. Obowiązkowo wymagane jest korzystanie z najtańszych taryf przewozowych. Koszty podroży obejmują podróże lokalne/regionalne z miejsca wyjazdu w kraju ojczystym i do miejsca przeznaczenia w kraju goszczącym.  

Narodowa Agencja sprawdzi czy zastosowano najniższe stawki na wszystkich etapach podróży. Jeżeli zostanie Pan/Pani do tego wyznaczony/a, będzie Pan/Pani zobowiązany/a przedstawić odpowiednie rachunki Narodowej Agencji.

Podróże samolotem mogą odbywać się tylko na trasach powyżej 400 km (lub krótszych, jeśli konieczna jest przeprawa morska).  W przypadku podróży samochodem, uprawniona kwota powinna stanowić równowartość najniższego kosztu podróży na tej trasie (spośród dostępnych środków transportu, np.: podróż samolotem, autobusem, pociągiem itp.), ale nie może przekroczyć jednostkowego kosztu biletu kolejowego w drugiej klasie, niezależnie od liczby osób podróżujących samochodem.  Dofinansowanie nie obejmuje kosztów ubezpieczenia na czas podróży. Mogą one zostać pokryte w ramach kwoty przeznaczonej na koszty utrzymania.

Jeżeli osoby indywidualne mieszkają w jednym z krajów lub terytoriów zamorskich lub jeden z takich krajów lub terytoriów jest miejscem odbycia wizyty studyjnej, rzeczywiste poniesione koszty podróży będą podlegać zwrotowi w całości, niezależnie od czasu trwania mobilności.

Maksymalne stawki  dofinansowania kosztów podróży w roku 2013 określone przez Narodową Agencję

Lista terytoriów zamorskich znajduje się w Lifelong Learning Programme Guide 2013

Koszty utrzymania

Koszty utrzymania będą obliczane i dofinansowane na podstawie dziennych stawek ryczałtowych w zależności od długości wizyty studyjnej oraz kraju, w którym się ona odbywa. Dodatkowo przyznawana jest jedna stawka ryczałtowa na utrzymanie w czasie podróży.

Stawki ryczałtowe 2013

Specjalne potrzeby wnioskodawcy

Jeśli wnioskodawca ma specjalne potrzeby, na przykład wynikające z niepełnosprawności, może zwrócić się z prośbą o dofinansowanie dodatkowych świadczeń niezbędnych do udziału w kursie/szkoleniu (np. udział osoby towarzyszącej).  Narodowa Agencja rozpatrzy wniosek o  zwiększenie dofinansowania z tytułu specjalnych potrzeb w stosunku do informacji podanych w polu  SPECJALNE POTRZEBY. Beneficjent zobowiązany będzie do zachowania dowodów poniesionych kosztów z tytułu specjalnych potrzeb.

Niniejsze informacje stanowią uzupełnienie do "Przewodnika dla wnioskodawców", dlatego należy zapoznać się z tym dokumentem.