Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Wyjazdy indywidualne KONKURS 2013

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji  w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” realizuje program Wizyt Studyjnych jako jedno z działań programu międzysektorowego (Transversal Programme).

Program jest przeznaczony dla obywateli albo stałych mieszkańców 27 państw członkowskich, krajów EFTA (Islandii, Liechtensteinu, Norwegii) oraz Chorwacji, Macedonii i Szwajcarii.

Udział w wizycie studyjnej umożliwia wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń, nawiązanie kontaktów zawodowych, w zakresie tematów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania na poziomie europejskim. Dzięki temu, uczestniczy promują jakość i przejrzystość ich systemu edukacji i kształcenia.

Adresatami jest szerokie grono osób związanych z kształtowaniem polityki w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego, posiadających jednocześnie możliwość przekazania informacji uzyskanych w trakcie wizyty w swoim środowisku zawodowym i wśród społeczności lokalnej.

Podczas wizyty studyjnej mogą się spotkać specjaliści z rożnych krajów europejskich, na co dzień pracujący w podobnych obszarach edukacji ogólnej oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego.

Krótkie spotkania (trwające zwykle 3-5 dni) w małych grupach (10-15 osób) ułatwiają wymianę informacji w gronie uczestników, a także pomiędzy uczestnikami a przedstawicielami kraju goszczącego.

Wizyty studyjne adresowane są do:

* władz publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym

* przedstawicieli organizacji związkowych pracowników

* przedstawicieli organizacji pracodawców

* osób odpowiedzialnych za szkolenia w przedsiębiorstwach,

  dyrektorów, działów kadr

* właścicieli MŚP

* izb handlowych, przemysłowych, rzemieślniczych

* kadr kierowniczych centrów lub instytucji szkolenia i doskonalenia

  zawodowego

* usługodawców w zakresie szkoleń

* agencji rozwoju lokalnego

* dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych

  i ponadgimnazjalnych

* osób prowadzących szkolenia dla nauczycieli

* doradców metodycznych

* konsultantów

* wizytatorów szkolnych

* psychologów i pedagogów

* kierowników sekcji językowych i kolegiów nauczycielskich

* pracowników administracji oświatowej

* członków komisji edukacyjnych

* osób opracowujących programy nauczania i podręczniki

Udział w wizycie studyjnej finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w formie indywidualnego grantu przyznawanego przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Wizyty studyjne dotyczą tematów zaproponowanych przez kraje uczestniczące w Programie i koncentrują się wokół zagadnień priorytetowych dla rozwoju systemów edukacyjnych w Europie, zgłaszanych przez państwa członkowskie Radzie i Parlamentowi Europejskiemu.

Propozycje wizyt studyjnych znajdują się w Katalogu wizyt studyjnych publikowanym corocznie przez Komisję Europejską i dostępnym na stronie internetowej Wizyt Studyjnych.

Wybór tematu wizyty studyjnej powinien pozostawać w ścisłym związku z profilem zawodowym osoby ubiegającej się o udział w wizycie studyjnej.

 

Kluczowe tematy wizyt studyjnych:

  • Wspieranie współpracy pomiędzy obszarami kształcenia, szkolenia i pracy

  • Wspieranie wstępnego i stałego szkolenia nauczycieli, osób prowadzących szkolenia oraz kadry kierowniczej instytucji zajmujących się kształceniem i szkoleniem

  • Promowanie przyswajania kluczowych kompetencji za pośrednictwem systemu kształcenia i szkolenia

  • Propagowanie włączenia społecznego i równości płci w obszarze kształcenia i szkolenia, łącznie z integracją migrantów

  • Opracowywanie strategii uczenia się przez całe życie i mobilności