Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Wizyty studyjne w Polsce

WIZYTY STUDYJNE W POLSCE

dla kadry zarządzającej, decydentów i specjalistów z zakresu edukacji oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego

organizowane w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”

Instytucje zainteresowane zorganizowaniem wizyty studyjnej mogą zgłosić swoje propozycje Narodowej Agencji w ramach konkursu corocznie ogłaszanego przez Komisję Europejską. Informacje o zasadach składania propozycji wizyt ogłaszane są na stronie internetowej programu Wizyty Studyjne. Narodowa Agencja wybiera 16 propozycji, które następnie są publikowane w Katalogu Wizyty Studyjnych zawierającym wizyty studyjne zgłaszane przez wszystkie kraje europejskie biorące udział w programie „Uczenie się przez całe życie”. Podczas trwającej od 3 do 5 dni wizyty uczestnicy i organizatorzy wymieniają doświadczenia i dyskutują na wybrany temat dotyczący edukacji ogólnej lub zawodowej.

Co to jest wizyta studyjna?

Wizyta studyjna to krótkie spotkanie (3-5 dni), w małej grupie (10-15 osób), specjalistów z różnych krajów europejskich, pracujących na co dzień w podobnych obszarach edukacji ogólnej lub kształcenia i doskonalenia zawodowego. Kto może być organizatorem wizyty studyjnej? Do zorganizowania wizyty zapraszamy instytucje i organizacje zajmujące się edukacja ogólną lub zawodową, prowadzące szkolenia dla nauczycieli, zajmujące się doradztwem zawodowym, kuratoria oświaty, władze samorządowe, związki zawodowe i organizacje pracodawców. Zorganizowanie wizyty studyjnej stwarza możliwość goszczenia w swojej instytucji lub organizacji ekspertów z różnych krajów europejskich.

Tematyka wizyt studyjnych

 1. Wspieranie współpracy pomiędzy obszarami kształcenia, szkolenia i pracy

 2. Wspieranie wstępnego i ustawicznego szkolenia nauczycieli, osób prowadzących szkolenia oraz kadry kierowniczej instytucji zajmujących się kształceniem i szkoleniem

 3. Promowanie przyswajania kluczowych kompetencji za pośrednictwem systemu kształcenia i szkolenia

 4. Propagowanie włączenia społecznego i równości płci w obszarze kształcenia i szkolenia, łącznie z integracją migrantów

 5. Opracowywanie strategii uczenia się przez całe życie i mobilności

Najczęściej wymieniane powody organizowania wizyty studyjnej:

 • wymiana informacji, przykładów dobrych praktyk i pomysłów pomiędzy uczestnikami wizyty a gospodarzami na temat wybrany przez instytucję goszczącą;

 • zaproszenie polskich i zagranicznych ekspertów w danej dziedzinie i umożliwienie im kontaktu z pracownikami własnej instytucji, władzami lokalnymi, przedstawicielami lokalnego środowiska zawodowego;

 • zwiększenie prestiżu instytucji;

 • szerokie zaprezentowanie osiągnięć gospodarzy oraz innowacyjnych projektów edukacyjnych realizowanych przez inne instytucje w regionie;

 • nawiązanie nowych kontaktów zawodowych wykorzystywanych w przyszłości do realizacji wspólnych projektów w innych programach: Comenius, Erasmus, Grundtvig, Leonardo da Vinci, eTwinning;

 • budowanie zespołu otwartego na realizację międzynarodowych przedsięwzięć.

Narodowa Agencja wspiera finansowo instytucje i organizacje, które podejmą się zorganizowania wizyty studyjnej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat wysokości dofinansowania prosimy o kontakt z Zespołem Wizyt Studyjnych.

Propozycje wizyt studyjnych można zgłaszać jesienią każdego roku zgodnie z zasadami publikowanymi przez Narodową Agencję w zakładce „Wizyty studyjne w Polsce”