Uwaga! Już 16 czerwca nastąpi zmiana adresu siedziby Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.
Prosimy o kierowanie korespondencji na nowy adres:

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa


Strona, którą oglądasz jest statyczną, archiwalną wersją serwisu. Żadne elementy dynamiczne (np. wyszukiwarki) nie funkcjonują. (Zamknij komunikat)

Nowy program edukacyjny na lata 2014-2020

Od 1 stycznia 2014 roku program "Uczenie sie przez całe życie" zostaje zastąpiony programem Erasmus+. Na poniższej stronie będą zamieszczane informacje jedynie dla beneficjentów programu, których projekty nie zostały jeszcze zakończone. Instytucje zainteresowane udziałem w nowym programie zapraszamy na: www.erasmusplus.org.pl.

Informacje o programie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” realizuje program Wizyt Studyjnych jako jedno z działań programu międzysektorowego (Transversal Programme).

Program jest przeznaczony dla obywateli albo stałych mieszkańców 27 państw członkowskich, krajów EFTA (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) oraz kraju kandydującego - Turcji.

Udział w wizycie studyjnej umożliwia wymianę innowacyjnych idei i doświadczeń, nawiązanie kontaktów zawodowych, w zakresie tematów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania na poziomie europejskim. Dzięki temu, uczestniczy promują jakość i przejrzystość ich systemu edukacji i kształcenia. Adresatami jest szerokie grono osób związanych z kształtowaniem polityki w zakresie kształcenia i doskonalenia zawodowego, posiadających jednocześnie możliwość przekazania informacji uzyskanych w trakcie wizyty w swoim środowisku zawodowym i wśród społeczności lokalnej.

Podczas wizyty studyjnej mogą się spotkać specjaliści z rożnych krajów europejskich, na co dzień pracujący w podobnych obszarach edukacji ogólnej oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego. Krótkie spotkania (trwające zwykle 3-5 dni) w małych grupach (10-15 osób) ułatwiają wymianę informacji w gronie uczestników, a także pomiędzy uczestnikami a przedstawicielami kraju goszczącego.

Wizyty studyjne adresowane są do:

 • władz publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym
 • przedstawicieli organizacji związkowych pracowników
 • przedstawicieli organizacji pracodawców
 • osób odpowiedzialnych za szkolenia w przedsiębiorstwach, dyrektorów, działów kadr
 • właścicieli MŚP
 • izb handlowych, przemysłowych, rzemieślniczych
 • kadr kierowniczych centrów lub instytucji szkolenia i doskonalenia zawodowego
 • usługodawców w zakresie szkoleń
 • agencji rozwoju lokalnego
 • dyrektorów i wicedyrektorów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • osób prowadzących szkolenia dla nauczycieli
 • doradców metodycznych
 • konsultantów
 • wizytatorów szkolnych
 • psychologów i pedagogów
 • kierowników sekcji językowych i kolegiów nauczycielskich
 • pracowników administracji oświatowej
 • członków komisji edukacyjnych
 • osób opracowujących programy nauczania i podręczniki

Udział w wizycie studyjnej finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w formie indywidualnego grantu przyznawanego przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Wizyty studyjne dotyczą tematów zaproponowanych przez kraje uczestniczące w Programie i koncentrują się wokół zagadnień priorytetowych dla rozwoju systemów edukacyjnych w Europie, zgłaszanych przez państwa członkowskie Radzie i Parlamentowi Europejskiemu.

Propozycje wizyt studyjnych znajdują się w Katalogu wizyt studyjnych publikowanym corocznie przez Komisję Europejską i dostępnym na stronie internetowej Wizyt Studyjnych.

Wybór tematu wizyty studyjnej powinien pozostawać w ścisłym związku z profilem zawodowym osoby ubiegającej się o udział w wizycie studyjnej.